Home

Misja i cele


Pomagamy powiedzieć pierwsze słowa…

Misją Fundacji jest pomoc dzieciom i rodzinie – poprzez realizację zajęć terapeutycznych i integracyjnych zmierzających do rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia, a także poprzez dodatkowe działania społeczne – słysząc, myśląc i czując potrzeby innych. Oferujemy pomoc dla rodzin, dzieci i młodzieży:

 • z zaburzeniami słuchu i mowy
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z. Aspergera
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z zaburzeniami genetycznymi
 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • coraz częściej obejmujemy opieką dzieci, które nie otrzymały pomocy w innych placówkach, ze względu na utrudnioną diagnozę

Główną ideą działań Fundacji jest rozwijanie możliwości i zdolności dzieci na każdym etapie ich rozwoju, korzystając z możliwości wspierania terapią i skupiając się na wszystkich aspektach rozwoju dziecka:

 • poznawczym – rozszerzając jego wiedzę;
 • społecznym – dbając o poprawne relacje w grupie rówieśników, w przedszkolu, szkole i na podwórku;
 • rozwoju mowy i komunikacji – poprzez naukę poprawnej wymowy, lub w przypadku dzieci niemówiących poprzez naukę komunikacji zastępczej – gestów, obrazków, czy języka migowego;
 • emocjonalnym – umiejętne wykorzystanie potencjału dziecka i zwracanie uwagi na mocne strony każdego dziecka, poprzez umiejętną pracę z wykorzystaniem zabawy i zapewnieniem bezpieczeństwa dziecku w trudnych sytuacjach,
 • a także dbając o sytuację najbliższego otoczenia dziecka – poprzez działania oddziałujące na rodzinę, szkołę i otaczający dziecko świat.