Home

Punkt terapeutyczny SMC – edycja 8.

Posted by beata | On: Sty 28 2021

Ósmy rok z rzędu zapraszamy do udziału w naszym projekcie „Punkt terapeutyczny – słyszę, mówię i czuję. W roku 2021 to już ósma edycja. Projekt ten, dofinansowany przez Powiat Wołomiński zapewnia możliwość uzyskania konsultacji diagnostycznych i terapeutycznych oraz systematycznej terapii terapii indywidualnej i grupowej dzieciom oraz młodzieży z problemami w rozwoju.

Uwaga, przy wypełnianiu formularza posługujemy się numerem ID Uczestnika – numer nadany jest po wypełnieniu ankiety – ankieta znajduje się na stronie Fundacji w zakładce Pierwsze Kroki – Ankiety Fundacji SMC. Zatem krok pierwszy dla nowych uczestników to wypełnienie Ankiety nadania ID Uczestnika

WYŚLIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz aktywny jest od 01.02.2021 przez cały czs realizacji projektu. 


Miejsce realizacji projektu: zajęcia terapeutyczne, konsultacje i diagnozy odbywają się w Ośrodku terapii Fundacji Słyszę-Mówię-Czuję w Wołominie, ul. Mieszka I 8, w przypadku pandemii prowadzone są w sposób zdalny lub niekiedy w przestrzeni otwartej.

Czas realizacji: projekt realizowany jest w terminie 01.02 do 31.01.2021.

Uczestnicy projektu
Odbiorcami naszego projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna lub z wyzwaniami w rozwoju takimi jak opóźnienia rozwoju mowy, autyzm, zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy, zaburzenia genetyczne różnego rodzaju, zaburzenia lękowe, nieśmiałość, niska samoocena, zaburzenia psychoruchowe oraz inne zaburzenia rozwoju w trakcie diagnostyki.

W projekcie uczestniczą następujący specjaliści realizujący zajęcia – 8 osób: logopeda, surdologopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta SI, dogoterapeuta, terapeuta ręki, terapeuta aquaterapii, terapeuta metod dramy, terapeuta TUS, możliwe są również konsultacje pediatryczne.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Terapia indywidualna: – możliwa jest terapia spośród zaproponowanych do wyboru. Zajęcia trwają 30 lub 45 lub 60 minut.

 1. logopedyczne, neurologopedyczne, surdologopedyczne
 2. pedagogiczne, 
 3. dogoterapia,
 4. terapia zaburzeń lękowych,
 5. terapia ręki,
 6. grafomotoryka,
 7. metoda dobrego startu,
 8. autoprezentacja,
 9. terapia w wodzie – Halliwick, Watsu, specyficzna terapia wodna
 10. trening samodzielności,
 11. komunikacji alternatywnej,
 12. ruchowe z elementami SI

Terapia grupowa: Zajęcia 30 lub 45 lub 60 minutowe, odbywają się co tydzień, w uzasadnionych przypadkach w formie dłuższych warsztatów. Wybrane zostaną 4 formy spośród zaproponowanych.

 1. Trening samodzielności.
 2. Zajęcia ruchowo-oddechowe.
 3. Trening umiejętności społecznych poprzez zabawy integracyjne w grupie.
 4. Halliwick – terapia i zabawa w wodzie – zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z udziałem rodziców.
 5. Trening poznania siebie i prezentacji w grupie poprzez odgrywanie scenek.
 6. Konwersacje tematyczne.

Konsultacje: specjalistyczne konsultacje zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Warsztaty i szkolenia dla rodziców – w ramach realizowanego projektu odbędą się również warsztaty dla rodziców. Każdy rodzic zobowiązany jest do udziału chociaż w dwóch dowolnie wybranych warsztatach.

Planowane terminy i lista tematów warsztatów/szkoleń – spotkania tematyczne dla rodziców planowane są zazwyczaj w pierwszą środę miesiąca wieczorem – data może ulec zmianie, warsztaty prowadzone są zdalnie lub osobiście w Fundacji. Na warsztaty obowiązują zgłoszenia – po zgłoszeniu wysyłamy link do spotkania. W szkoleniach mogą brać udział opiekunowie wszystkich uczestników projektu, niektóre szkolenia tematyczne mogą dotyczyć wybranych osób, które szczególnie zainteresowane są proponowanym tematem, związanym z realizacją projektu. Szczegółowa informacja na temat szkolenia podawana jest na Fb Fundacji. Poniżej przedstawiamy zaplanowane propozycje tematów:

 • SPOTKANIA ZREALIZOWANE LUB W TRAKCIE REALIZACJI
  • Ogólne zasady projektu – 03.02.2021
  • Klub rodzica – aktywni rodzice 17.02.2021
  • Aktywni rodzice – kółko teatralne – 24.02.2021
  • Szkolenie tematyczne – Jaką szkołę wybrać? Szkoła podstawowa – 03.03.2021
  • Szkolenie tematyczne – Jaka szkoła średnia? – 10.03.2021
  • Szkolenie tematyczne – Zajęcia grupowe na pływalni – zasady, bezpieczeństwo 17.03.2021
 • DALSZE PLANOWANE SPOTKANIA – tematy mogą ulegać zamianie na inne
  • Jak dobrze przygotować się do zajęć zdalnych – data podana wkrótce
  • Aktywności na świeżym powietrzu i w przestrzeni publicznej jako niezbędne aktywności podczas pandemii – data podana wkrótce
  • Harmonogram projektu w czasie wakacji i po wakacjach, omówienie koncepcji zajęć w wakacje – data podana wkrótce
  • Terapia ręki szkolenie dla uczestników zajęć – data podana wkrótce
  • Listopad – kalendarz świąteczny, jak nam pomaga w terapii data podana w październiku
  • Grudzień – spotkanie podsumowujące projekt – data podana będzie w listopadzie

Dodatkowo niektórzy terapeuci będą prowadzili własne spotkania dotyczące wybranych form terapii. Tematy te będą również podawane na bieżąco do powyższego zestawienia.

Dodatkowe informacje o projekcie

Nie prowadzimy zajęć typowo edukacyjnych, między innymi nauki czytania lub pisania albo wspierania edukacji. Zajmujemy się wspieraniem dzieci i młodzieży, aby działania edukacyjne w szkole i przedszkolu oraz wychowawcze w domu przynosiły lepsze efekty. Pośrednio jednak każda nasza aktywność wpływa na umiejętności edukacyjne czyli poznawcze naszych uczestników. Metody jakimi pracujemy mają na celu całościowe wsparcie dziecka nie tylko w danej terapii, ale w całościowym rozwoju.

W czasie trwania projektu zapewniamy wsparcie terapeutyczne i reagowanie na bieżące problemy rozwojowe dzieci i młodzieży. Nasze podejście zapewnia całościowe spojrzenie na problem, jaki dotyczy dziecka. Skupiamy się na wypracowaniu umiejętności u dziecka i nie pogłębiania problemu, a także dostrzegamy perspektywę rozwoju dziecka.

Kwalifikacja do udziału w projekcie: Do udziału w projekcie zakwalifikowane są wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Powiatu Wołomińskiego, które potrzebują uzyskać wsparcie w proponowanych przez nas formach – diagnozy, konsultacji czy terapii specjalistycznej. W przypadku wyczerpania puli wolnych miejsc możemy udzielić konsultacji oraz wpisać na listę rezerwową osób oczekujących na kolejną edycję projektu.

Opłaty: Uczestnik nie ponosi kosztów udziału w zajęciach. Powiat Wołomiński zapewnia dofinansowanie działań w projekcie, jednak nie pokrywa ich całkowicie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej więc pozostałą wartość projektów oraz utrzymanie lokalu i niekiedy dofinansowanie do zakupu pomocy zapewniają wpłaty i darowizny.
Bardzo doceniamy każdą wpłatę, jest ona przeznaczona na zapewnienie wkładu własnego do projektu i utrzymanie lokalu. Wkład własny do tego projektu wynosi prawie 6 tys. zł. i  środki te pochodzą od darowizn.

Regulamin spotkań dla rodzica/opiekuna uczestnika projektu:

 • Deklaracja udziału w projekcie – wypełnienie formularza.
 • Brak zobowiązań wobec Fundacji w związku z udziałem w zajęciach w poprzednim projekcie.
 • Deklaracja udziału w wybranych warsztatach dla rodziców. Tematy spotkań podane będą na stronie www.
 • Deklaracja udziału w wybranych zajęciach.
 • Współpraca przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.
 • Informowanie koordynatora oraz terapeutę o wszelkich ewentualnych czynnikach utrudniających udział w zaproponowanych zajęciach.
 • Dbanie o systematyczny udział uczestnika w zajęciach.
 • Uczestnik ma prawo do zmiany formy wsparcia w uzasadnionych sytuacjach.
 • Opiekun uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania terapeuty prowadzącego zajęcia o braku możliwości udziału w zajęciach i wspólnego ustalenia odpracowania zajęć.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie.

Preferujemy elektroniczną formę rekrutacji. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz na stronie – formularz aktywny jest od 1.02.2021.

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz konsultacje odbywa się stale do połowy grudnia 2021 roku jednak liczba uczestników jest ograniczona liczbą godzin jaką dysponujemy w projekcie.

Harmonogram projektu – wersja skrócona

 1. Promocja projektu – stałe działania w projekcie.
 2. Rekrutacja do projektu – luty – grudzień 2021 – rekrutacja jest stała, ale z naszego doświadczenia wiemy, że bardzo szybko zapełnia nam się grafik na cały rok.
 3. Przydział zgłoszonych osób do specjalistów i ustalenie grafiku pracy – pierwsza połowa lutego.
 4. Spotkania zespołu terapeutycznego – planowane są comiesięcznie spotkania, terapeuta uczestniczy w minimum czterech w roku.
 5. Rozpoczęcie od 1.02 i kontynuacja do końca grudnia 2021 zajęć:
  • konsultacyjnych indywidualnych
  • konsultacyjnych dla rodziców
  • terapeutycznych indywidualnych
  • terapeutycznych grupowych
  • warsztatów tematycznych dla rodziców/opiekunów
 6. Przeprowadzenie warsztatów świątecznych – grudzień 2021.
 7. Podsumowanie projektu i ewaluacja – do końca grudnia 2021.

O wszelkich dodatkowych działaniach w projekcie będziemy informowali na naszej stronie na FB FundacjaSMC

Informacja finansowa: całkowity koszt projektu wynosi 58.800,00 zł realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy 23.2021 z dnia 25.01.2021 r. dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 52.920,00 zł
ze środków finansowych własnych w wysokości 5.880,00 zł.

comment closed