Home

Punkt kontynuacja: 2022-2024

Posted by beata | On: sty 10 2022

Punkt terapeutyczny słyszę, mówię, czuję – kontynuacja!

Wersja strony z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych – link (od połowy stycznia 2022)

Ideą przedstawionego projektu jest kontynuacja i stałe działanie dostępnego i znanego już od wielu lat miejsca zwanego Punktem terapeutycznym na terenie Powiatu Wołomińskiego na rzecz jego mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju poprzez prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, konsultacji, zajęć aktywizacyjnych i szkoleń dla rodziców.

Czas realizacji: projekt realizowany jest w terminie 09.01.2022 do 31.12.2024. Jest to projekt trzyletni.

Kwalifikacja do udziału w projekcie: Do udziału w projekcie zakwalifikowane są wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Powiatu Wołomińskiego, które potrzebują uzyskać wsparcie w proponowanych przez nas formach – diagnozy, konsultacji czy terapii specjalistycznej. W przypadku wyczerpania puli wolnych miejsc możemy udzielić konsultacji oraz wpisać na listę rezerwową osób oczekujących na kolejną edycję projektu.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób elektroniczny w pięciu krokach (zob. infografika), po zapoznaniu z zasadami i regulaminem realizacji projektu należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny.

Ułatwienia – dla osób z trudnościami w czytaniu przygotowaliśmy prezentację oraz film dotyczący projektu dostępny na yt – link poniżej (od lutego 2022), informacja o projekcie dla osób niewidomych jest dostępna w pliku tekstowym do automatycznego odczytania – link… (od lutego 2022).

FORMULARZ REJESTRACYJNY  – formularz aktywny jest od 09.01.2022 przez cały czas realizacji projektu. 

Po wysłaniu formularza koordynatorzy projektu umówią się na pierwszą wizytę konsultacyjną i po omówieniu potrzeb uczestnika jeśli będzie to możliwe zaproponowane zostanie wsparcie. Wtedy rozpocznie się Etap II – realizacja projektu.

Uczestnicy projektu
Odbiorcami naszego projektu są mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego, dzieci i młodzież niepełnosprawna lub z wyzwaniami w rozwoju takimi jak opóźnienia rozwoju mowy, autyzm, zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy, zaburzenia genetyczne różnego rodzaju, zaburzenia lękowe, nieśmiałość, niska samoocena, zaburzenia psychoruchowe oraz inne zaburzenia rozwoju w trakcie diagnostyki.

Miejsce realizacji projektu: zajęcia terapeutyczne, konsultacje i diagnozy odbywają się w Ośrodku terapii Fundacji Słyszę-Mówię-Czuję w Wołominie, ul. Mieszka I 8, w przypadku pandemii prowadzone są w sposób zdalny lub niekiedy w przestrzeni otwartej.

Pakiet terapeutyczny i szczegóły dotyczące zajęć
W projekcie mamy określoną liczbę godzin terapeutycznych indywidualnych, grupowych oraz konsultację, a także określoną liczbę uczestników. Aby zapewnić realizację projektu przez 3 lata oraz realizować cele projektu zgodnie z zasadami zajęć terapeutycznych każdy uczestnik projektu może skorzystać z następujących zajęć, w które są angażowani również rodzice, opiekunowie dziecka, co jest integralną częścią projektu. Poniżej przedstawiamy szczegóły realizacji projektu, z którymi należy się zapoznać przed zgłoszeniem do projektu.

ETAPY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • ETAP I – rekrutacja
  • Rekrutacja i konsultacja wstępna – po wysłaniu formularza umówione jest spotkanie konsultacyjne, każdy uczestnik projektu bierze udział w konsultacji określającej jego potrzeby, na to spotkanie zapraszamy dziecko wraz z rodzicem. W większości sytuacji po tej konsultacji umawiamy uczestnika na zajęcia terapeutyczne lub/i konsultacje, jednak czasami na tym etapie zakończy się nasza współpraca, czasami trzeba będzie poczekać, aż uruchomimy odpowiednią formę wsparcia zanim uczestnik przejdzie do następnego etapu.
 • ETAP II – realizacja – każdy uczestnik ma ustalone zajęcia terapeutyczne lub/oraz konsultacyjne, jednocześnie każdy rodzic zobowiązany jest do udziału w szkoleniu oraz wraz z dzieckiem do skorzystania z działań aktywizacyjnych. W czasie naszego projektu realizujemy różne cele, każdy cel może być realizowany w dowolnej kolejności, ale realizacja jego jest warunkiem współpracy w projekcie. Etap II każdemu uczestnikowi zajmie około 10-12 miesięcy. Odbywa się to zgodnie z procedurą:
  • Cel 1 etap II – udział w zajęciach terapeutycznych – jest to pakiet 15 lub 20 spotkań terapeutycznych indywidualnych lub grupowych w ciągu roku. Zazwyczaj przy systematycznych zajęciach jest to plan pracy na około 5 miesięcy (4 spotkania w miesiącu). Są to systematyczne spotkania terapeutyczne, dostosowane do potrzeb uczestnika. Uczestnicy mogą korzystać w jednym momencie z jednej formy aktywności – albo indywidualnej albo grupowej.
  • oraz/lub konsultacji z innym specjalistą w czasie realizacji zajęć z pakietu można korzystać z konsultacji, jest też możliwość korzystania tylko z konsultacji
  • Cel 2 etap II – każdy rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do udziału w co najmniej dwóch spotkaniach tematycznych w roku – propozycje tematów spotkań przedstawione są w dalszej części artykułu. Zachęcamy też rodziców do proponowania tematów, jakie moglibyśmy omówić.
  • Cel 3 etap II – każdy uczestnik z opiekunem jest zobowiązany do udziału w co najmniej dwóch wycieczkach aktywizujących lub warsztatach w ciągu trzech lat projektu – uwaga, udział w warsztatach gwiazdkowych traktowany jest jako ewaluacja i jest obowiązkowy dla każdego uczestnika w formie osobistej lub gdy to nie jest możliwe – zdalnej.
  • Cel 4 etap II – Podczas ostatnich zajęć w pakiecie uczestnik i opiekun otrzymują wskazówki do pracy w domu przechodząc już na etap konsultacji raz w miesiącu. W ten sposób (konsultacyjny) uczestnik pracuje kolejne 5 miesięcy. W tym czasie każdy uczestnik przechodzi do wykorzystania umiejętności dzięki wskazówkom, samodzielnej pracy i regularnym konsultacjom. W tym czasie uczestniczy też w działaniach aktywizacyjnych, a rodzic w szkoleniach tematycznych.
  • Cel 5 etap II – po minimum 5 miesiącach samodzielnej pracy uczestnik może ponownie skorzystać z pakietu zajęć terapeutycznych korzystając z ponownie przydzielonej puli zajęć indywidualnych lub grupowych jeśli pozostałe cele tego etapu (cel 2 i cel 3) są realizowane. Uczestnik może też kontynuować udział w projekcie tylko w trybie konsultacji.
 • ETAP IIIutrwalanie – polega na ponownym korzystaniu z zajęć terapeutycznych w projekcie w tej samej lub innej formie wsparcia – w zależności od potrzeby dziecka (uczestnika). Zakładamy, że część uczestników będzie korzystała kilka razy z pakietu zajęć terapeutycznych.
  • korzystanie z zajęć zgodnie z ustalonym pakietem
  • po wykorzystaniu dostępnych w pakiecie zajęć, wsparcie terapeuty w ramach konsultacji
  • udział rodzica w spotkaniach tematycznych – co najmniej dwóch w roku
  • udział rodziny w zajęciach aktywizacyjnych – w wybranych
  • samodzielna praca ze wsparciem konsultacyjnym terapeuty do końca projektu

Opłaty: Uczestnik nie ponosi kosztów udziału w zajęciach. Powiat Wołomiński zapewnia dofinansowanie działań w projekcie, jednak nie pokrywa ich całkowicie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej więc pozostałą wartość projektów oraz utrzymanie lokalu i niekiedy dofinansowanie do zakupu pomocy zapewniają wpłaty i darowizny.
Bardzo doceniamy każdą wpłatę, jest ona przeznaczona na zapewnienie wkładu własnego do projektu i utrzymanie lokalu. Wkład własny do tego projektu wynosi prawie 20 tys. zł. i  środki te pochodzą od darowizn.

Regulamin spotkań dla rodzica/opiekuna uczestnika projektu:

 • Deklaracja udziału w projekcie i oświadczenie realizacji zgodnie z zasadami – wypełnienie formularza.
 • Brak zobowiązań wobec Fundacji w związku z udziałem w zajęciach w poprzednim projekcie.
 • Deklaracja udziału w wybranych warsztatach dla rodziców. Tematy spotkań podane będą na stronie www oraz spotkaniach aktywizujących.
 • Deklaracja udziału w wybranych zajęciach.
 • Współpraca przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.
 • Informowanie koordynatora oraz terapeutę o wszelkich ewentualnych czynnikach utrudniających udział w zaproponowanych zajęciach.
 • Dbanie o systematyczny udział uczestnika w zajęciach zarówno w formie osobistej jak również zdalnej.
 • Uczestnik ma prawo do zmiany formy wsparcia w uzasadnionych sytuacjach.
 • Opiekun uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania terapeuty prowadzącego zajęcia o braku możliwości udziału w zajęciach i wspólnego ustalenia odpracowania zajęć.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie.
 • Wspieranie Fundacji składką miesięczną, darowizną na lokal i wkład własny do projektu.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Terapia indywidualna: – możliwa jest terapia spośród zaproponowanych do wyboru. Zajęcia trwają 30 lub 45 lub 60 minut.

 1. logopedyczne, neurologopedyczne, surdologopedyczne
 2. pedagogiczne usamodzielniające 
 3. dogoterapia – tylko w uzasadnionych przez terapeutę sytuacjach – zachowania lękowe, mutyzm, depresja, wycofanie społeczne
 4. terapia zaburzeń lękowych,
 5. terapia ręki,
 6. grafomotoryka,
 7. metoda dobrego startu,
 8. autoprezentacja,
 9. terapia w wodzie – Halliwick, Watsu, specyficzna terapia wodna
 10. trening samodzielności,
 11. trening komunikacji alternatywnej,
 12. ruchowe z elementami SI

Terapia grupowa – 8 form wsparcia: Zajęcia 30 lub 45 lub 60 minutowe lub w uzasadnionych przypadkach w formie dłuższych warsztatów. Wybrane zostaną 4 formy spośród zaproponowanych.

 1. Trening samodzielności.
 2. Zajęcia ruchowo-oddechowe.
 3. Trening umiejętności społecznych poprzez zabawy integracyjne w grupie.
 4. Halliwick – terapia i zabawa w wodzie – zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z udziałem rodziców.
 5. Trening poznania siebie i prezentacji w grupie.
 6. Konwersacje tematyczne.
 7. Inne – w planach na rok 2023
 8. Inne – w planach na rok 2024

Konsultacje: specjalistyczne konsultacje zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Warsztaty i szkolenia dla rodziców – w ramach realizowanego projektu odbędą się również warsztaty dla rodziców. Każdy rodzic zobowiązany jest do udziału chociaż w dwóch dowolnie wybranych warsztatach.

Planowane terminy i lista tematów warsztatów/szkoleń – spotkania tematyczne dla rodziców planowane są zazwyczaj w tygodniu (środa, czwartek) wieczorem po godzinie 18 – warsztaty prowadzone są zdalnie lub osobiście w Fundacji. Na warsztaty obowiązują zgłoszenia – po zgłoszeniu wysyłamy link do spotkania. W szkoleniach mogą brać udział opiekunowie wszystkich uczestników projektu, niektóre szkolenia tematyczne mogą dotyczyć wybranych osób, które szczególnie zainteresowane są proponowanym tematem, związanym z realizacją projektu. Szczegółowa informacja na temat szkolenia podawana jest na Fb Fundacji. Poniżej przedstawiamy zaplanowane propozycje tematów:

 • Spotkania tematyczne tematy mogą ulegać zamianie na inne, daty podawane są na Fb Fundacji na bieżąco w aktualnościach.
 • Planowane tematy spotkań:
  • Ogólne zasady projektu – szkolenie obowiązkowe
  • Klub rodzica – aktywni rodzice
  • Samodzielność – szkolenie sugerowane jako obowiązkowe
  • Samoświadomość dziecka!!! – szkolenie sugerowane jako obowiązkowe
  • Młodzieżowy klub wolontariatu
  • Terapia ręki
  • Aquaterapia
  • Dogoterapia
  • Trening teorii umysłu
  • TUS – trening umiejętności społecznych – szkolenie sugerowane jako obowiązkowe
  • Jak dobrze przygotować się do zajęć zdalnych – szkolenie sugerowane jako obowiązkowe
  • Aktywności na świeżym powietrzu i w przestrzeni publicznej jako niezbędne aktywności podczas pandemii – szkolenie sugerowane jako obowiązkowe
  • Harmonogram projektu w czasie wakacji i po wakacjach, omówienie koncepcji zajęć w wakacje
  • Listopad – kalendarz świąteczny, jak nam pomaga w terapii data podana w październiku
  • Grudzień – spotkanie podsumowujące projekt
  • Inne szkolenia w zależności od potrzeb uczestników

Dodatkowe informacje o koncepcji zajęć w projekcie

Projekt realizują specjaliści 8 osób: logopeda, surdologopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog, terapeuta SI, dogoterapeuta, terapeuta ręki, terapeuta aquaterapii, terapeuta metod dramy, terapeuta TUS, możliwe są również konsultacje pediatryczne.

Nie prowadzimy zajęć typowo edukacyjnych, między innymi nauki czytania lub pisania albo wspierania edukacji. Zajmujemy się wspieraniem dzieci i młodzieży, aby działania edukacyjne w szkole i przedszkolu oraz wychowawcze w domu przynosiły lepsze efekty. Pośrednio jednak każda nasza aktywność wpływa na umiejętności edukacyjne czyli poznawcze naszych uczestników. Metody jakimi pracujemy mają na celu całościowe wsparcie dziecka nie tylko w danej terapii, ale w całościowym rozwoju.

W czasie trwania projektu zapewniamy wsparcie terapeutyczne i reagowanie na bieżące problemy rozwojowe dzieci i młodzieży. Nasze podejście zapewnia całościowe spojrzenie na problem, jaki dotyczy dziecka. Skupiamy się na wypracowaniu umiejętności u dziecka i nie pogłębiania problemu, a także dostrzegamy perspektywę rozwoju dziecka.

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz konsultacje odbywa się stale jednak liczba uczestników jest ograniczona liczbą godzin jaką dysponujemy w projekcie.

Harmonogram projektu – wersja skrócona

 1. Promocja projektu – stałe działania w projekcie, informacja na stronie www oraz Fb Fundacji.
 2. Rekrutacja do projektu – rekrutacja jest stała, ale z naszego doświadczenia wiemy, że bardzo szybko zapełnia nam się grafik na cały rok.
 3. Przydział zgłoszonych osób do specjalistów i ustalenie grafiku pracy – styczeń każdego roku.
 4. Spotkania zespołu terapeutycznego – planowane są regularne spotkania, terapeuta uczestniczy w minimum czterech spotkaniach w roku.
 5. Rozpoczęcie od 09.01.2022 i kontynuacja do końca grudnia 2024 zajęć
  • konsultacyjnych indywidualnych dla dzieci i młodzieży
  • konsultacyjnych dla rodziców
  • terapeutycznych indywidualnych i grupowych
  • warsztatów tematycznych dla rodziców/opiekunów
 6. Przeprowadzenie pikniku wiosennego lub wiosennej aktywności w każdym roku.
 7. Przeprowadzenie letnich aktywności wyjazdowych w każdym roku.
 8. Jesienny spacer aktywizacyjny – co roku jesienią.
 9. Warsztaty świąteczne – grudzień każdego roku.
 10. Podsumowanie projektu i ewaluacja – grudzień każdego roku.

O wszelkich dodatkowych działaniach w projekcie będziemy informowali na naszej stronie na FB FundacjaSMC

Na całością zajęć czuwają koordynatorzy projektu pod względem merytorycznym, administracyjnym – Beata Bandolet i Agnieszka Banaszek oraz księgowa pod względem finansowym.


Informacja finansowa: całkowity koszt projektu wynosi 195 777,77 zł realizowany na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Fundacją Słyszę-Mówię-Czuję, nr umowy z dnia 05.01.2022 roku dofinansowany przez Powiat Wołomiński w wysokości 176 200,00 zł.
ze środków finansowych własnych w wysokości
19 577,77 zł.

comment closed