Home

Punkt 2021 – podsumowanie

Posted by beata | On: gru 30 2021

Dzięki realizacji projektu osiągnęliśmy zakładane, a czasami nawet rozszerzone rezultaty. Były to konkretne, zrealizowane działania, były rezultaty trwałe oraz rezultaty wpływające całościowo na pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Wołomińskim, w szczególności dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

OPIS OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW
Zgodnie z wnioskiem zrealizowaliśmy wszystkie zakładane rezultaty, nie odnotowaliśmy przeszkód uniemożliwiających nam realizację działań, chociaż działania w czasie covid wymagały stałej aktywności i elastyczności zarówno ze strony terapeutów jak i uczestników projektu. Bezpośrednie efekty działań mierzone były poprzez konkretnie wykonane aktywności na rzecz naszych podopiecznych wyliczonych w tabeli poniżej, opis naszych rezultatów przedstawia się następująco:

 • Doste?pny był dla wszystkich potrzebuja?cych Punkt Terapeutyczny – miejsce gdzie moz?na było uzyskac? wsparcie.
 • Punkt był doste?pny przez 6 czasami 7 dni w tygodniu w godzinach zaro?wno popołudniowych jak i przed południem, ro?wniez? w sobote?, niekiedy w niedziele?.
 • Doste?pne były miejsce, gdzie w przypadku epidemii i braku moz?liwos?ci osobistego spotkania moz?liwa be?dzie terapia i konsultacja zdalna.
 • Stale doste?pne było miejsce, gdzie moz?na skorzystac? z konsultacji i w miare? wolnych godzin w projekcie z terapii.
 • Wykonany został plakat projektu, stale umieszczony w Ośrodku terapii, na stronie Fundacji, na Fb Fundacji
 • Wykonana została i była stale doste?pna ankieta rekrutacyjna do projektu na stronie www projektu http://www.smc.org.pl/punkt-terapeutyczny-smc-8-edycja/.
 • Udzielonych zostało kilkadziesia?t godzin konsultacji indywidualnych dla dzieci i młodziez?y.
 • Udzielone zostały konsultacje dla rodzico?w/opiekuno?w zgodnie z poniższym opisem w tabelce.
 • Doste?pnych było stale wielu specjalisto?w, kto?rzy be?da? udzielac? konsultacji – lista specjalistów na stronie projektu http://www.smc.org.pl/punkt-terapeutyczny-smc-8-edycja/.
 • Doste?pne były ro?z?norodne specjalistyczne zaje?cia terapeutyczne indywidualne – lista dostępna na stronie projektu
 • Udzielonych było kilkaset godzin zaje?c? terapii indywidualnych.
 • Doste?pne były specjalistyczne zaje?cia terapeutyczne grupowe -ro?z?ne formy zaje?c? stale wymienione na stronie www projektu
 • Udzielonych było wiele godzin zaje?c? terapii grupowej – ro?z?ne formy zaje?c? wymienione na stronie www projektu
 • Umieszczonych było wiele artykuło?w na stronie ww Fundacji na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi – na stronie www projektu
 • Wykonane były pomoce specjalistyczne, autorskie do kaz?dej prowadzonej formy zaje?c?.
 • Przygotowane zostały opisowe oceny uzyskanych celo?w u uczestniko?w zaje?c? terapeutycznych.
 • Przeprowadzone były warsztaty gwiazdkowe w formie zdalnej.
 • Przygotowana została fotorelacja z realizacji projektu
 • Przygotowany został artykuł podsumowuja?cy projekt na stronie www Fundacji.

ZMIANA SPOŁECZNA, osiągnięta poprzez realizację zadania

Uczestnicy naszych projekto?w to przede wszystkim dzieci i młodziez? niepełnosprawna. Kaz?dorazowy, nawet konsultacyjny udział w zaje?ciach i spotkaniu ze specjalista? prowadziło jednoczes?nie do zmiany społecznej w z?yciu tych oso?b i ich rodzin.
Rok 2021 to już drugi rok realizacji działań w czasie covid. Le?k o utrate? moz?liwos?ci zaje?c? terapeutycznych gwarantuja?cych rozwo?j dziecka dzięki realizacji projektu zamienilis?my na spoko?j i pewnos?c? dobrze poprowadzonej terapii oraz uzyskanie zakładanych celo?w. Zapewnienie zatem spokoju, pewnos?ci wsparcia to jedna z waz?nych, bardzo czytelnych zmian jakie pojawiły sie? zwłaszcza w tej grupie społecznej, do której skierowany był projekt.
Niezalez?nie jednak od sytuacji celem zmiany społecznej projektu była aktywnos?c? w z?yciu społecznym naszych podopiecznych – dzieci i młodziez?y niepełnosprawnej. Tak jak inni koledzy i kolez?anki, nasi beneficjenci poznawali nowe aktywnos?ci, poznali nowych kolego?w i kolez?anki, nawiązali relację, utrwalili przyjaźnie. Dzie?ki wsparciu rodziny nauczyli się wykorzystywac? w z?yciu codziennym zdobyte umieje?tnos?ci. W wielu przypadkach były to umiejętności związane z codziennym życiem – jak np. wsypywanie lub wlewanie produktów do naczynia, umiejętność rozmowy, spotkanie osobiste lub zdalne z koleżanką, wyjechanie w nowe miejsce, zrobienie zakupów w sklepie czy zaplanowanie działań do wykonania. W 2021 roku do umiejętności codziennych należało też noszenie maseczki, dezynfekcja rąk, czasami nawet pomagaliśmy w przełamaniu lęku przed testami na covid.
Wiedząc, z?e wiele oso?b ogranicza swoje działania do samej terapii, a nam zalez?y na tym, aby poprzez odpowiednie c?wiczenia i motywacje? do działan? poznawac? nowe sytuacje realizowaliśmy też spotkania i szkolenia dla rodziców oraz wsparcie w trudnych sytuacjach np. w przypadku lęku przed psem, albo wyjścia na pływalnię. Sytuacje te moz?na było wczes?niej wykonac? z terapeuta?, omo?wic?, uzyskac? wsparcie, az? w kon?cu samodzielnie sprawdzic? swoje umieje?tnos?ci.
Dzie?ki ro?z?norodnym zaje?ciom wspieraja?cym wiele obszaro?w, gdzie kaz?dy terapeuta miał za zadanie dawać wskazo?wki jak wykorzystac? umieje?tnos?ci w z?yciu codziennym udało sie? często zmienic? nastawienie i wycofanie rodziny na bardziej aktywne. Dzie?ki zas? wie?kszej aktywnos?ci całe społeczen?stwo zauwaz?a osoby niepełnosprawne, z niekiedy trudnymi zachowaniami i czasami wygla?dem i akceptuje je jako obecne i niezaprzeczalne w codziennym z?yciu. Aby jednak społeczen?stwo zaakceptowało wyjątkowe osoby, najpierw musi zaakceptowac? i nie bac? sie? ich w publicznej przestrzeni rodzic i rodzina dziecka – a do takich aktywnos?ci zawsze be?dzie potrzebowac? wsparcia, czasami nawet moz?liwos?ci rozmowy czy wyz?alenia innemu rodzicowi podczas wspo?lnych spotkan? tematycznych.
Odnotowanie zmian społecznych jest dla nas bardzo cenne i miłe do weryfikacji – cze?sto rodzice przesyłaja? nam, czasami bardzo osobiste relacje o zmianach, jakie zaszły w ich z?yciu spowodowane terapia? i sposobem patrzenia na swoja? rodzine? i jej moz?liwos?ci wspierania samodzielnos?ci i aktywnos?ci uczestnika. Widzimy tez? i mamy przypadkowe spotkania w miejscach, kto?re odwiedzalis?my wspo?lnie podczas projektu. To juz? nie tylko terapia, ale prawdziwa i aktywna zmiana – potwierdzona przesłanym zdje?ciem, wiadomos?cia? sms-em do nas, a cze?sto takz?e publiczna? pochwała? na FB lub w innym publicznym miejscu, aby cieszyc? sie? z osia?gnie?c? swojego dziecka. Kaz?dy rodzic tego pragnie, kaz?dy tak samo chce odczuwac? rados?c? z rozwoju swojego dziecka i dzie?ki udziałowi w projekcie wielokrotnie to umoz?liwiamy.
Dzie?ki zamieszczonym artykułom na stronie internetowej Fundacji i FB upowszechniła sie? ro?wniez? wiedza na temat problemo?w oso?b niepełnosprawnych i ich rodzin, upowszechnił sie? doste?p do ro?z?norodnych form terapii, aby kaz?da zainteresowana osoba mogła skorzystac? z wiedzy i pomocy specjalisty w miarę dostępnych godzin, co niestety nadal jest mankamentem – nadal dużo więcej jest potrzebujących osób niż godzin terapii jakie możemy zaproponować. Upowszechniamy ro?wniez? doste?p do terapii, poprzez moz?liwos?c? konsultacji w godzinach popołudniowych i wieczornych, takz?e w soboty, a nawet w niedziele?, bo w niedziele? najcze?s?ciej odbywaja? sie? zaje?cia wodne.

TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW – WPŁYW ZADANIA NA OSIĄGNIĘCIE TRWAŁYCH CELÓW

Trwałos?c? rezultato?w jest najwaz?niejszym celem naszej pracy terapeutycznej. W przypadku oso?b niepełnosprawnych potrzebne sa? stałe i systematyczne działania przez wiele lat, cze?sto choc?by podtrzymywanie umieje?tnos?ci do kon?ca z?ycia. Życie jednak się zmienia i wymusza na nas coraz to nową aktywność. Trwałos?c? ta moz?liwa jest poprzez wykorzystywanie umieje?tnos?ci w codziennym z?yciu i dostosowywanie jej do zmiany, a o tym dowiadujemy sie? nie tylko poprzez obserwacje? osoby, z kto?ra? pracujemy, ale poprzez informacje? zwrotna? od rodzico?w, niekiedy od samych uczestniko?w. Dobrym przykładem trwałos?ci wykorzystania umieje?tnos?ci mowy i komunikacji oraz umieje?tnos?ci społecznych jest stały kontakt z naszymi zwłaszcza starszymi beneficjentami – kontaktuja? sie? z nami w trudnych sytuacjach z?ycia codziennego, wysyłaja? nam informacje poprzez aplikacje do komunikacji, pozdrowienia s?wia?teczne. Ła?cza? sie? samodzielnie w grupy, rodziny dzieci zaprzyjaz?niaja? sie? i wspo?lnie spe?dzaja? czas ro?wniez? poza naszymi działaniami. O tych działaniach dowiadujemy sie? bezpos?rednio od uczestniko?w lub ich rodzico?w/opiekuno?w.
Pie?knym i wzruszaja?cym momentem jest dla nas zaproszenie przez uczestnika projektu na kawę lub herbatę do kawiarni. Gdzie to dorosła już osoba potrafi samodzielnie przyjechać, zamówić, zapłacić za swoje zakupione rzeczy. Potrafi się odpowiednio zachować i reagować na zmianę czasu. Każdy z naszych podopiecznych dotrze do innego miejsca – jedni będą blisko rodziny całe życie i będą częściowo od nich zależni, ale w tej rodzinie samodzielni. Inni pójdą, albo nawet pojadą daleko w świat.Były też sytuacje, gdy łączyliśmy się z naszymi uczestnikami wtedy, gdy byli oni w szpitalu – mogliśmy bezpiecznie spotkać się zdalnie, zająć czas rozmową, pocieszyć lub wspierać obecnością. Takie sytuacje i takie relacje możliwe są tylko poprzez zdjęcie formalnych ram spotkań, wyjście poza szablon i otwarcie na realne, społeczne problemy uczestnika.
Waz?nym celem naszej pracy jest uzyskanie jak najwie?kszej samodzielnos?ci w z?yciu naszych podopiecznych, che?tnie obserwujemy ich rozwo?j i reagujemy poprzez kolejne działania na ich problemy. Dzie?ki działaniom w projekcie mamy dalej moz?liwos?c? dalszego działania w podobnych obszarach rozwijaja?c je na pokrewne projekty, rozszerzaja?c o kolejne zagadnienia, kto?re sie? pojawiaja? wraz ze zmiana? sytuacji i rozwojem uczestniko?w. Stale ważnym zagadnieniem jest dla nas wspieranie dzieci, młodziez?y i rodziny poprzez proponowanie dodatkowych aktywnos?ci – wspo?lnych uroczystos?ci, planowanych wyjazdo?w czy warsztato?w organizowanych w dalszych działaniach naszej organizacji zache?caja?c obecnych oraz przyszłych uczestniko?w do wie?kszej aktywnos?ci.
Projekt, jaki opisujemy i jaki realizowaliśmy po raz ósmy to kontynuacja i utrwalanie naszych działań, co jest jednoczes?nie wykorzystaniem poprzedniej naszej pracy, rozwijaniem jej i stale utrzymywaniem trwałos?ci osia?gnie?tych rezultato?w.

comment closed