Home

Projekt PFRON 2024-2025 Informacje. Rekrutacja

Posted by beata | On: mar 27 2024

Roczny, intensywny projekt wspierający samodzielność dzieci, młodzieży i młodych osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego pod nazwą MożeMY! PotrafiMY! DziałaMY!

MożeMY – w koncepcji naszej pracy zarówno osoba uczestnicząca jak i terapeuta oraz rodzic musi zakładać, że możliwe jest wykonanie każdej aktywności związanej z rolą społeczną i jak największą samodzielnością. Można się komunikować, chociaż nie używa się głosu. Można poruszać się, chociaż jest niesprawne ciało. Można poradzić sobie w trudnej sytuacji, chociaż odczuwa się lęk czy niepokój. Część słowa MY dotyczy tych samych działań, ale w grupie. Co innego jest przecież mówić, a co innego komunikować, być zrozumianym, chcieć. Co innego poruszać się swoim torem, a co innego, gdy muszę zgrać się z innymi. Co innego poradzić sobie ze swoim zachowaniem samemu, a inaczej mogę to zrobić z grupą. Mogę = MożeMY
PotrafiMY – przechodzimy do poziomu nauki umiejętności – jeśli nie mówię, uczę się i potrafię użyć innej komunikacji. Jeśli mam niepokój i lęki uczę się pracy z emocjami. Potrafię to zrobić i potrafimy to zrobić w grupie w Fundacji, później domu, w szkole, pracy, życiu. Potrafię = PotrafiMY
DziałaMY – ostatni etap, kiedy musimy zmierzyć się z faktycznym wykorzystaniem umiejętności. Zarówno indywidualnie jak w grupie. Zarówno w Fundacji, jak i poza nią. Zarówno z terapeutą, jak rodzicem, rodziną, następnie bez pomocy. Działam = DziałaMY

W projekcie nie zmieniamy osób, ale staramy się spowodować zmianę niewłaściwych działań, nawyków, spojrzenia na siebie, zachowań – na bardziej korzystne. Uczymy jak wykorzystać swoje mocne strony, jak nie pozwolić tym słabszym stronom być decydującymi w życiu. Ćwiczymy jak doceniać w sobie to kim jestem jako indywidualna osoba, Jak dobrze czuć się, gdy jestem częścią mniejszej lub większej grupy. Uczymy też zauważać konsekwencje. Dlatego ważne jest aktywne uczestniczenie we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia, korzystanie z podpowiedzi do rozwijania umiejętności poza Fundacją.

W projekcie, jak w każdym naszym działaniu, każda osoba jest traktowana indywidualnie, każda ma inny plan do zrealizowania, ustalony w formie planu działań. Dotyczy to każdego obszaru rozwoju – mowa i komunikacja, emocje, koncentracja, motoryka, funkcjonowanie w grupie i inne.
Dalsza część artykułu opisuje w punktach działania w projekcie. Po zapoznaniu się z nimi, u dołu strony jest formularz do zapisów, dzięki któremu można zapisać się do projektu.

Nazwa zadania PFRON  – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Kierunek PFRON – Możemy więcej! Tytuł projektu „Możemy! Potrafimy! Działamy! Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność”. 

Celem projektu jest kontynuacja lub rozpoczęcie działań terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych. Działania te mają na celu uzyskanie większej samodzielności i aktywności osób uczestniczących dzięki specjalistycznym zajęciom.

Zakładamy do końca marca 2025 roku uzyskanie poprawy w samodzielności czyli poprawy umiejętności w podejmowaniu decyzji, komunikacji i mowie, sprawności psychoruchowej i wzrostu umiejętności funkcjonowania w grupie u dwudziestu pięciu osób niepełnosprawnych z zaburzeniami w rozwoju z powodu niedosłuchu, zaburzeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawności sprzężonych, ruchowych, genetycznych i innych. Główną koncepcją projektu jest rehabilitacja społeczna uczestników oraz przygotowanie do samodzielności, niezależności.

Miejsce realizacji projektu Większość zajęć będzie prowadzona w naszej placówce w Wołominie, ul. Mieszka I 8. Będą też zajęcia w innych miejscach związanych z uzyskiwaniem samodzielności osób uczestniczących.

Forma zajęć Zajęcia będą miały różnorodną formę. Formy wsparcia będą dostosowane do uczestników, ale w każdej formie wsparcia główny cel będzie związany z rehabilitacją społeczną – czyli realizacją roli społecznej. Najważniejszym celem jest aktywność, samodzielność i jak największa niezależność osób, ale też aktywność rodziców na spotkaniach, szkoleniach oraz aktywność w różnorodnych formach spotkań integracyjnych. Nazwa projektu przypomina o tym, że MOŻEMY – POTRAFIMY – DZIAŁAMY.

Sposób realizacji celu Prowadzenie specjalistycznych, terapeutycznych zajęć indywidualnych, grupowych, psychoedukacji i mentora oraz zajęć integracyjnych i aktywizujących osoby uczestniczące oraz opiekunów. Każda osoba będzie miała utworzony program pracy – plan działań w projekcie.

Do kogo jest skierowany projekt Odbiorcami naszego projektu są dzieci, młodzież i młode osoby dorosłe z terenu województwa mazowieckiego posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
W pierwszej kolejności projekt skierowany jest do osób uczestniczących w poprzednim projekcie, jeśli osoby te powinny kontynuować rozpoczęte działania terapeutyczne i chcą realizować je z naszą Fundacją. Jednak nie jest to gwarancja udziału w projekcie. Zapraszamy też osoby, które dopiero rozpoczną z nami współpracę. UWAGA – liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Warunki niezbędne do udziału Każda osoba uczestnicząca w projekcie musi spełniać następujące, niepodważalne warunki:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • zamieszkiwanie na terenie woj. mazowieckiego

UWAGA – osobami uczestniczącymi w projekcie NIE MOGĄ być osoby, które uczestniczą w tym samym konkursie PFRON – 1/2023 – Możemy więcej! w innej organizacji w tych samych formach wsparcia. Prosimy o kontakt mailowy, w przypadku, gdy Państwa ktoś uczestniczy w innych projektach PFRON, abyśmy sprawdzili formy wsparcia dla Państwa, w których może uczestniczyć bez konfliktu projektów.

Rekrutacja do projektu Warunkiem udziału jest:

 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
 2. Podpisanie podczas pierwszego spotkania deklaracji udziału w projekcie zgodnie z zasadami projektu, harmonogramem, utworzonym Indywidualnym Planem Działań.
 3. Przekazanie kopii aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności – podczas pierwszego spotkania.
 4. Zamieszkiwanie na terenie województwa mazowieckiego.
 5. W przypadku osób kontynuujących udział w projekcie z poprzedniego roku – dotychczasowa dobra współpraca projektowa – udział w zajęciach, wypełnianie ankiet, udział w aktywnościach dla rodziców, systematyczność współpracy.

FORMULARZ REKRUTACYJNY
UWAGA – wypełnienie formularza nie gwarantuje udziału w projekcie. Do 10.04 przekażemy informacje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 25 osobom. Pozostałe osoby wpiszemy na listę rezerwową. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie.

Spodziewane efekty projektu W wyniku prowadzonych działań terapeutycznych osoby uczestniczące w projekcie zdobędą, utrwalą lub przećwiczą umiejętności niezbędne do samodzielności – podejmowanie decyzji, komunikacja, współpraca, samoświadomość, zarządzanie emocjami, wykorzystywanie umiejętności ruchowych, manualnych, poznawczych.

Harmonogram projektu 

 • IV.2024 – III. 2025 Zajęcia terapeutyczne indywidualne z mentorem i psychoedukacja – spotkania raz w miesiącu, obserwacja, motywacja, w razie potrzeby spotkania z rodzicem.
 • IV.2024 -VI.2024 systematyczne zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe zgodnie z ustalonymi formami wsparcia – planujemy, że każdy uczestnik weźmie udział w zajęciach indywidualnych i zajęciach grupowych.
 • VI Wiosenna wycieczka aktywizująca.
 • IV, VII, XI, III Co trzy miesiące spotkania dla rodziców.
 • VII Letni turnus stacjonarny, 5 dni w terminie 29.07-2.08
 • IX Jesienna wycieczka aktywizująca.
 • IX.2024 -III.2025 Systematyczne zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe zgodnie z ustalonymi formami wsparcia – każdy uczestnik weźmie udział w zajęciach indywidualnych i zajęciach grupowych.
 • XII  Warsztaty świąteczne.
 • III.2025  Uroczyste podsumowanie projektu, zakończenie projektu.

Termin realizacji  od kwietnia 2024 do marca 2025 roku. Udział uczestnika obejmuje okres 12 miesięcy, udział w projekcie oznacza rok wspólnej pracy terapeutycznej w różnych obszarach. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w dowolnym momencie, jednak prosimy o przemyślenie tej decyzji.

Indywidualny Plan Działań (IPD) to program działań w projekcie inny dla każdego uczestnika – konsultowany z terapeutami, uczestnikiem, rodzicami i opiekunami, przygotowany przez mentora i psychoedukatora. IPD jest wewnętrznym warunkiem realizacji projektu.

Instytucja wspierająca  projekt dofinansowany jest przez PFRON. Pozostałą część nasza organizacja musi zdobyć sama. Są to wpłaty i darowizny uczestników projektu.

Odpłatność  zajęcia w projekcie są nieodpłatne. Opiekunowie uczestników będą poproszeni o wsparcie dotyczące realizacji naszych celów statutowych, z czego większość poza projektami są to koszty związane z lokalem oraz koszty księgowe. Bez Państwa wsparcia nie uda nam się prowadzić projektu. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją działalność statutową.

Obowiązku uczestnika i regulamin zajęć w Fundacji jest stały dla każdego projektu i podany jest w zakładce Regulamin i zasady zajęć

Projekt jednoroczny współfinansowany przez PFRON w ramach oferty konkursowej 1/2023. Całkowity koszt projektu to 185 404,00 zł. Dofinansowany przez PFRON w wysokości 171 404,00 zł wkład własny Fundacji to 14 000 zł.

comment closed