Home

Projekt 2020-2022 – zasady i regulamin, REKRUTACJA

Posted by beata | On: Maj 11 2020

ZASADY PROJEKTU i REKRUTACJA
Samodzielnie i aktywnie chcę poznawać świat!

ZASADY PROJEKTU: CEL, CZAS REALIZACJI, REGULAMIN, WARUNKI, REKRUTACJA

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie samodzielności uczestnika projektu poprzez udział w odpowiednio dostosowanych formach wsparcia prowadzonych przez Fundację „Słyszę-Mówię-Czuję”.

CZAS REALIZACJI projektu: kwiecień 2020 – marzec 2022

AKTYWNOŚCI – każdy uczestnik projektu raz w miesiącu już od rejestracji w projekcie będzie miał kontakt z mentorem – czyli swoim trenerem udziału w projekcie oraz osobą realizującą psychoedukację, czyli osobą uświadamiającą mocne strony uczestnika, motywującą i rozwijającą wiedzę o sobie. Przeprowadzona będzie diagnoza funkcjonalna uczestników – czyli obecne umiejętności związane z życiem codziennym. Każdy uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w co najmniej trzech spotkaniach grupowych. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w wycieczce integracyjnej (około 6 godzin) i przygotowanych podczas wycieczki aktywnościach (planowany czas wycieczki – sierpień 2020). Od września uczestnicy będą brali udział w systematycznych zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich potrzeb i rozwijających ich samodzielność. Będą to zajęcia indywidualne oraz grupowe. Taka koncepcja pracy będzie trwała do końca marca 2022 roku. Zajęcia będą odbywały się w lokalu Fundacji lub, w okresie epidemii w sposób zdalny (przez internet).

REGULAMIN I WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROJEKCIE

 • Uczestnikami projektu mogą być osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności – przede wszystkim dzieci i młodzież oraz młodzi dorośli. Jeśli termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności wygasa w czasie realizacji projektu, osoba ta do czasu wygaśnięcia może być uczestnikiem projektu. Po tym terminie, gdy wystąpi o przedłużenie orzeczenia i otrzyma je, może kontynuować udział w projekcie.
 • Uczestnik jest osobą zamieszkałą na terenie województwa mazowieckiego.
 • Uczestnik do projektu może być zgłoszony przez opiekuna prawnego (rodzic, opiekun) lub samodzielnie, gdy jest samodzielną osobą dorosłą potrzebującą wsparcia terapeutycznego.
 • Opiekun uczestnika niepełnoletniego jest osobą odpowiedzialną za udział uczestnika w projekcie i realizację zaleceń. 
 • Uczestnik dorosły samodzielnie funkcjonujący może być odpowiedzialny samodzielnie za udział w projekcie i realizację zaleceń. 
 • Dorosły uczestnik samodzielny to osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności wynikającym z zaburzeń ruchowych lub innych, nie powodujących niepełnosprawności intelektualnej.
 • Uczestnik posiada dostęp do internetu w celu zajęć online,  a jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe należy zgłosić to w ankiecie zgłoszeniowej i koorydnator oceni możliwość udziału w projekcie.
 • Uczestnik samodzielny lub opiekun uczestnika niesamodzielnego zobowiązany jest do współpracy przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.
 • Uczestnik samodzielny lub opiekun uczestnika niesamodzielnego informuje koordynatora oraz terapeutę o wszelkich ewentualnych trudnościach utrudniających udział w zaproponowanych aktywnościach.
 • Uczestnik samodzielny lub opiekun dba o systematyczny udział uczestnika w zajęciach, w tym również przestrzega harmonogramu i czasu zajęć prowadzonych przez internet.
 • Każdy uczestnik wraz z opiekunem jest pod opieką mentora i osoby prowadzącej psychoedukację i w każdym miesiącu może otrzymać informacje o celach realizowanych form wsparcia.
 • Uczestnik samodzielny lub opiekun ma prawo do zmiany formy wsparcia w uzasadnionych sytuacjach.
 • Uczestnik samodzielny lub opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania terapeuty prowadzącego zajęcia o braku możliwości udziału w zajęciach i wspólnego ustalenia odpracowania zajęć.
 • Uczestnik samodzielny lub opiekun ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie z ważnych powodów – o takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować koordynatorów projektu.
 • Uczestnik samodzielny lub opiekun zna i zobowiązuje się stosować do ogólnych zasad realizacji zajęć przez Fundację – więcej: http://www.smc.org.pl/zapraszamy/regulamin-fundacji-i-zasady/
 • Uczestnik samodzielny lub opiekun podczas zajęć w Fundacji zobowiązuje się przestrzegać zasad i procedur wynikających z zaostrzonego reżimu sanitarnego związanego z okresem epidemii.
 • Projekt jest dofinansowany przez PFRON, co pokrywa większą część działań realizowanych w projekcie, pozostałe koszty, między innymi część kosztów związanych z utrzymaniem lokalu musi pokryć Fundacja. Liczymy na Państwa wsparcie przy pokryciu koszów lokalu dlatego zwracamy się z comiesięczną prośbą o pomoc w finansowaniu kosztów lokalu.

REKRUTACJA do projektu – odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, w sytuacji zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych do projektu, rekrutacja zostanie zamknięta. Planujemy utworzenie list rezerwowych. Rekrutacja odbywa się w sposób elektroniczny w następujących krokach:

1. Wypełnienie formularza nadającego numer ID przypisany do uczestnika – formularz na stronie Fundacji:

2. Otrzymanie od koordynatora Fundacji numeru ID.

3. Zapoznanie się z zasadami i regulaminem projektu (treść powyżej na tej stronie).

4. Wypełnienie formularza zgłoszenia do projektu KLIKNIJ TU

5. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia oraz kolejne informacje.

Lista uczestników projektu zostanie zamknięta w dniu, w którym zgłosi się osoba zajmująca ostatnie wolne miejsce w projekcie. Planujemy jednak tworzyć listę rezerwową.

Spotkanie informacyjne w sprawie szczegółów projektu zaplanowane jest w dniu: 15 maja, piątek, godzina  18.00 – w sposób zdalny.

comment closed