Home

Dwuletni projekt PFRON na lata 2022-2024

Posted by beata | On: lip 19 2022

Projekt dofinansowany z funduszy celowych – PFRON.


Nazwa zadania – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Projekt współfinansowany przez PFRON w ramach oferty konkursowej 1/2021. Całkowity koszt projektu to 187312,00 zł. Dofinansowany przez PFRON w wysokości 177 912,00 zł, wkład własny Fundacji to 9 400,00 zł.

Projekt wieloletni realizowany w okresie kwiecień 2022 – marzec 2024  pod nazwą „Sukces w poznawaniu świata, sukces w samodzielności – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność”.

Prowadzenia terapii w placówce dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – realizacja działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych.

Jaki jest cel projektu?
Celem projektu jest do końca marca 2024 roku uzyskanie poprawy w samodzielności czyli poprawy umiejętności w komunikacji i mowie, sprawności psychoruchowej i wzrostu umiejętności funkcjonowania w grupie u trzydziestu osób niepełnosprawnych z zaburzeniami w rozwoju z powodu niedosłuchu, zaburzeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawności sprzężonych, ruchowych, genetycznych i innych.
Jakie zadania będą realizowane?
Prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych, aktywności wspierające samodzielność, spotkania szkoleniowe dla rodziców/opiekunów dzieci, młodzieży i młodych osób niepełnosprawnych.
Jakie są jego grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta)?
W projekcie udział biorą dzieci, młodzież i młode osoby dorosłe zamieszkałe w woj. mazowieckim, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Co zostanie zrobione w ramach projektu (jakie będą jego efekty i jakie powstaną w jego wyniku produkty)?
W wyniku realizacji projektu przeprowadzone będą liczne zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, aktywności integracyjne oraz działania aktywizacyjne w wyniku których uzyskamy poprawę w samodzielności uczestników.
W pozostałej części strony zamieszczamy dodatkowo plakat projektu oraz najważniejsze informacje projektowe. Bieżące informacje z naszych działań w projekcie umieszczamy również na Fb Fundacji.

PFRON_nowe_logo_638x479

Kierunek – SUKCES! Konkurs PFRON 1/2021 Tytuł projektu – Sukces w poznawaniu świata, sukces w samodzielności! Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność. 

W marcu 2022 roku zakończyliśmy nasz dwuletni projekt terapeutyczny dofinansowany przez PFRON. Aby zapewnić ciągłość terapii oraz zaproponować intensywne wsparcie nowo zgłaszającym się osobom do naszej Fundacji złożyliśmy wniosek w PFRON (wniosek zgłoszony został jesienią 2021 roku). Jeszcze w marcu, kwietniu i nawet w maju nie byliśmy pewni, czy otrzymamy dofinansowanie o czym informowaliśmy naszych beneficjentów. Czekając na decyzje projektu planowaliśmy rozwinąć aktywności odpłatne, aby utrzymać Fundację – sytuacja podobna jak dwa lata wcześniej. Jednak biorąc pod uwagę komunikaty PFRON podjęlismy decyzję o prowadzeniu projektu dlatego też działały nasze zajęcia grupowe, prowadziliśmy obserwację uczestników, grupy zabawowe, wycieczka czy letni turnus. Zdecydowaliśmy się realizować projekt, pomimo ryzyka i obawy, czy wszystko pójdzie po naszej mysli. W końcu otrzymaliśmy informację z PFRON o przyznanym dofinansowaniu. W dniu 14.07 podpisaliśmy umowę z PFRON na realizację tego projektu. Do tego czasu mieliśmy już przeprowadzonych wiele działań w tym projekcie, a przede wszystkim zaopiekowaną grupę naszych beneficjentów. W projekcie przewidziano udział 30 uczestników, z którymi pracowaliśmy od kwietnia, zgodnie z założeniami i zasadami projektu. Są to dzieci, młodzież i młode osoby dorosłe, które skorzystały z naszego wsparcia i kontynuują zajęcia od kwietnia. Jest też kilku „nowych” uczestników projektu PFRON, którzy początkowo brali udział w naszym mniejszym projekcie, ale ze względu na spełnienie warunków projektu mogli zostać włączeni do tego projektu. Nadal jest grupa osób oczekująca wsparcia projektowego – nie zawsze to wsparcie możemy od razu zaprponować – czasami nie mamy odpowiedniej grupy do udziału dla danego uczetsnika, czasami nie mamy wolnych miejsc w projekcie. Dlatego też niektórzy muszą oczekiwać na liście rezerwowej, którą mamy utworzoną również w tym projekcie.

ZASADY PROJEKTU

Nazwa projektu i kierunek aktywności – Projekt PFRON w konkursie 1/2021 – Tytuł projektu: „Sukces w poznawaniu świata, sukces w samodzielności – zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży wspierające samodzielność„.

Większość zajęć będzie związana z zajęciami terapeutycznymi w Ośrodku terapii czyli w naszej placówce, będą też zajęcia w innych miejscach, bo to sprawdziło nam się świetnie w czasie covid i chcemy utrzymać te aktywności jako bardzo potrzebne. Zajęcia będą miały różnorodną formę, najważniejszym celem jest aktywność i samodzielność uczestników, ale też aktywność rodziców na spotkaniach, szkoleniach oraz aktywność w różnorodnych formach.

Celem projektu jest kontynuacja lub rozpoczęcie działań terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych. Działania te mają na celu uzyskanie większej samodzielności i aktywności uczestników dzięki specjalistycznym zajęciom.

Skrócony, planowany HARMONOGRAM – PIERWSZY ROK REALIZACJI PROJEKTU – IV.2022-III.2023

 • Opieka i wsparcie mentora i osoby odpowiedzialnej za psychoedukację uczestnika – dla każdego uczestnika opieka i kontakt z mentorem i psychoedukatorem – w tym spotkanie online w razie konieczności, obserwacja dziecka, wskazówki
 • Przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej uczestników (z wykorzystaniem kontaktu internetowego w razie konieczności) oraz diagnoza grupowa – pierwsze miesiące projektu.
 • IV- VII – spotkania uspołeczniające i zabawowe w grupach w celu przygotowania planu terapii, ustalenia potrzeb terapeutycznych, poznania i zmotywowania uczestnika
 • Co dwa, czasami trzy miesiące – warsztaty dla rodziców – online
 • VII letni turnus stacjonarny dla samodzielnych dzieci
 • V – X zajęcia w wodzie z uczestnikami zakwalifikowanymi do zajęć wodnych
 • IX – jesienna wycieczka
 • IX.2022 -III.2023 – od września 2022 do marca 2023 systematyczne zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe zgodnie z ustalonymi formami wsparcia – każdy uczestnik weźmie udział w zajęciach indywidualnych i zajęciach grupowych
 • XII – warsztaty świąteczne
 • III.2023 – uroczyste podsumowanie I roku projektu i zaplanowanie II roku realizacji projektu

Skrócony, planowany HARMONOGRAM DRUGI ROK – IV.2023 – III.2024

 •  
 • IV – VI. 2023 – diagnozy ewaluacyjne indywidualne i grupowe
 • IV- VII – spotkania uspołeczniające i zabawowe w grupach w celu przygotowania planu terapii, ustalenia potrzeb terapeutycznych, poznania i zmotywowania uczestnika
  Co dwa, czasami trzy miesiące – warsztaty dla rodziców – online
 • VII letni turnus stacjonarny dla samodzielnych dzieci
 • Cały rok – w każdym miesiącu jedno indywidualne spotkanie w ramach psychoedukacji – w tym spotkanie online w razie konieczności, obserwacja dziecka, wskazówki.
 • Cały rok – w każdym miesiącu jedno indywidualne spotkanie w ramach mentora (trenera uczestnika) – w tym spotkania online w razie konieczności, obserwacja dziecka, wskazówki.
  V – X zajęcia w wodzie z uczestnikami zakwalifikowanymi do zajęć wodnych
  IX – jesienna wycieczka
  IX.2022 -III.2023 – od września 2022 do marca 2023 systematyczne zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe zgodnie z ustalonymi formami wsparcia – każdy uczestnik weźmie udział w zajęciach indywidualnych i zajęciach grupowych
  XII – warsztaty świąteczne
  III. 2023 – uroczyste podsumowanie I etapu projektu

Terapie indywidualne i grupowe realizowane od września do marca:

 • Mentor – kontynuacja
 • Psychoedukacja – kontynuacja
 • Terapia logopedyczna (ind)
 • Terapia pedagogiczna i poznawcza (ind)
 • Trening umiejętności codziennych
 • Trening przystosowania do dorosłości
 • Metoda Dobrego Startu
 • Grafomotoryka
 • Terapia ruchowa i SI
 • Terapie grupowe – TUS, świadomości ciała i ruchu, ruch rozwijający, młodzieżowy trening konwersacji, trening teorii umysłu

Uczestnicy projektu – dzieci, młodzież, młode osoby dorosłe niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli osoba ma orzeczenie, którego termin upłyną w czasie trwania koronowawirusa i pojawiły się trudności w aktualizacji orzeczeń, ważność orzeczenia jest przedłużona zgodnie z komunikatami PFRON.

UWAGA – uczestnikami naszego projektu współfinansowanego przez PFRON nie mogą być osoby, które uczestniczą w tym samym konkursie PFRON – 1/2021 – Sięgamy po sukces w innej organizacji w tych samych formach wsparcia. Prosimy o kontakt mailowy, w przypadku, gdy Państwa dziecko uczestniczy w innych projektach, abyśmy sprawdzili formy wsparcia dla Państwa dziecka.

Miejsce realizacji – większość zajęć terapeutycznych odbywać się będzie w placówce, w Ośrodku Terapii Fundacji w Wołominie, ul. Mieszka I 8. Część zajęć będzie się odbywała na pływalni w Wołominie, przewidziane są też aktywności poza placówką, zajęcia online. Planowane są wycieczki dla uczestników.

Zajęcia online – ze względu na możliwą sytuację związaną z koronawirusem, część zajęć terapeutycznych w razie konieczności może być prowadzona również w systemie online z wykorzystaniem kamery internetowej.

Termin realizacji – od kwietnia 2022 do marca 2024 roku. Udział uczestnika obejmuje okres 2 lat, udział w projekcie oznacza dwa lata wspólnej pracy terapeutycznej w różnych obszarach. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w dowolnym momencie, jednak prosimy o przemyślenie tej decyzji, gdyż cele założone do realizacji dotyczą 2 lat.

Rekrutacja do projektu – Warunkiem udziału jest podpisana deklaracja udziału w projekcie podczas spotkania związanego z uaktualnieniem dokumentacji (VIII-IX), aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkiwanie na terenie województwa mazowieckiego oraz świadoma decyzja realizacji zajęć zgodnie z zasadami projektu, harmonogramem 
utworzonym Indywidualnym Planem Działań.

Indywidualny Plan Działań (IPD) to program działań w projekcie inny dla każdego uczestnika – konsultowany z terapeutami, uczestnikiem, rodzicami i opiekunami, przygotowany przez mentora i psychoedukatora. IPD jest wewnętrznym warunkiem realizacji projektu.

Instytucja wspierająca – projekt dofinansowany jest przez PFRON. Pozostałą część nasza organizacja musi zdobyć sama. Są to wpłaty i darowizny uczestników projektu.

Odpłatność – zajęcia w projekcie są nieodpłatne. Opiekunowie uczestników będą poproszeni o wsparcie dotyczące realizacji naszych celów statutowych, z czego większość poza projektami są to koszty związane z lokalem. Bez Państwa wsparcia nie uda nam się prowadzić projektu. Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją działalność statutową.

Obowiązku uczestnika i regulami zajęć w Fundacji jest stały dla każdego projektu i podany jest w zakładce Regulamin i zasady zajęć

comment closed