Home

Pierwszy projekt w 2020 roku – Punkt terapeutyczny – edycja 7.

Posted by beata | On: lut 01 2020

Siódmy rok z rzędu zapraszamy do udziału w naszym projekcie „Punkt terapeutyczny – słyszę, mówię i czuję. W roku 2020 to już siódma edycja. Projekt ten, dofinansowany przez Powiat Wołomiński zapewnia możliwość uzyskania konsultacji diagnostycznych i terapeutycznych oraz systematycznej terapii terapii indywidualnej i grupowej dzieciom oraz młodzieży z problemami w rozwoju.

WYŚLIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY

Miejsce realizacji projektu: zajęcia terapeutyczne, konsultacje i diagnozy odbywają się w Ośrodku terapii Fundacji Słyszę-Mówię-Czuję w Wołominie, ul. Mieszka I 8.

Czas realizacji: projekt realizowany jest w terminie 01.02 do 15.12.2020.

Uczestnicy projektu
Odbiorcami naszego projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna lub z wyzwaniami w rozwoju takimi jak opóźnienia rozwoju mowy, autyzm, zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy, zaburzenia genetyczne różnego rodzaju, zaburzenia lękowe, nieśmiałość, niska samoocena, zaburzenia psychoruchowe oraz inne zaburzenia rozwoju w trakcie diagnostyki.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

Terapia indywidualna:

 • logopedyczne,
 • pedagogiczne, 
 • dogoterapia,
 • terapia zaburzeń lękowych,
 • terapia ręki,
 • grafomotoryka,
 • metoda dobrego startu,
 • autoprezentacja,
 • terapia w wodzie – Halliwick,
 • Watsu,
 • trening samodzielności,
 • specyficzna terapia wodna,
 • trening prawidłowego oddychania,
 • komunikacji alternatywnej,
 • neurologopedyczne,
 • muzyczne
 • i inne.

Terapia grupowa: Zajęcia 45 lub 60 minutowe, odbywają się co tydzień, w uzasadnionych przypadkach w formie dłuższych warsztatów.

 • Trening samodzielności.
 • Zajęcia ruchowo-oddechowe.
 • Trening umiejętności społecznych poprzez zabawy integracyjne w grupie.
 • Halliwick – terapia i zabawa w wodzie – zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z udziałem rodziców.
 • Trening poznania siebie i prezentacji w grupie poprzez odgrywanie scenek.
 • Konwersacje tematyczne.

Konsultacje: specjalistyczne konsultacje zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Warsztaty dla rodziców – w ramach realizowanego projektu odbędą się również warsztaty dla rodziców. Każdy rodzic zobowiązany jest do udziału chociaż w dwóch dowolnie wybranych warsztatach.

Planowane terminy i lista tematów warsztatów ? spotkania tematyczne dla rodziców planowane są zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca, data może ulec zmianie:

 • Ogólne zasady projektu ? 20.02.2020
 • Jak dobrze przygotować się do zajęć zdalnych ? 26.03.2020
 • Szkolenie tematyczne ? Halliwick ? 23.04.2020
 • Aktywności na świeżym powietrzu i w przestrzeni publicznej jako niezbędne aktywności podczas pandemii ? 21.05.2020
 • Harmonogram projektu w czasie wakacji i po wakacjach, omówienie koncepcji zajęć w wakacje ? 25.06.2020
 • Terapia ręki ? szkolenie dla uczestników zajęć ? 17.09.2020
 • Listopad ? kalendarz świąteczny, jak nam pomaga w terapii 26.11.2020
 • Grudzień ? spotkanie podsumowujące projekt ? 13.12.202

Dodatkowo niektórzy terapeuci będą prowadzili własne spotkania dotyczące wybranych form terapii.

Nie prowadzimy zajęć typowo edukacyjnych, między innymi nauki czytania lub pisania albo wspierania edukacji. Zajmujemy się wspieraniem dzieci i młodzieży, aby działania edukacyjne w szkole i przedszkolu oraz wychowawcze w domu przynosiły lepsze efekty. Pośrednio jednak każda nasza aktywność wpływa na umiejętności edukacyjne czyli poznawcze naszych uczestników. Metody jakimi pracujemy mają na celu całościowe wsparcie dziecka nie tylko w danej terapii, ale w całościowym rozwoju.

W czasie trwania projektu zapewniamy wsparcie terapeutyczne i reagowanie na bieżące problemy rozwojowe dzieci i młodzieży. Nasze podejście zapewnia całościowe spojrzenie na problem, jaki dotyczy dziecka. Skupiamy się na wypracowaniu umiejętności u dziecka i nie pogłębiania problemu, a także dostrzegamy perspektywę rozwoju dziecka.

Kwalifikacja do udziału w projekcie: Do udziału w projekcie zakwalifikowane są wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Powiatu Wołomińskiego, które potrzebują uzyskać wsparcie w proponowanych przez nas formach – diagnozy, konsultacji czy terapii specjalistycznej. W przypadku wyczerpania puli wolnych miejsc możemy udzielić konsultacji oraz wpisać na listę rezerwową osób oczekujących na kolejną edycję projektu.

Opłaty: Uczestnik nie ponosi kosztów udziału w zajęciach. Powiat Wołomiński zapewnia dofinansowanie działań w projekcie, jednak nie pokrywa ich całkowicie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej więc pozostałą wartość projektów oraz utrzymanie lokalu i niekiedy dofinansowanie do zakupu pomocy zapewniają wpłaty i darowizny.
Bardzo doceniamy każdą wpłatę, jest ona przeznaczona na zapewnienie wkładu własnego do projektu i utrzymanie lokalu. Wkład własny do tego projektu wynosi ponad 13 tys. zł. i  środki te pochodzą od darowizn.

Obowiązki opiekuna (rodzica) uczestnika projektu:

 • Deklaracja udziału w projekcie – wypełnienie formularza.
 • Brak zobowiązań wobec Fundacji w związku z udziałem w zajęciach w poprzednim projekcie.
 • Deklaracja udziału w wybranych warsztatach dla rodziców. Tematy spotkań podane będą podczas pierwszego spotkania dla rodziców.
 • Deklaracja udziału w wybranych zajęciach.
 • Współpraca przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.
 • Informowanie koordynatora oraz terapeutę o wszelkich ewentualnych czynnikach utrudniających udział w zaproponowanych zajęciach.
 • Dbanie o systematyczny udział uczestnika w zajęciach.
 • Uczestnik ma prawo do zmiany formy wsparcia w uzasadnionych sytuacjach.
 • Opiekun uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania terapeuty prowadzącego zajęcia o braku możliwości udziału w zajęciach i wspólnego ustalenia odpracowania zajęć.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie.

Preferujemy elektroniczną formę rekrutacji. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularzna stronie.

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz konsultacje odbywa się stale do końca listopada 2020 roku jednak liczba uczestników jest ograniczona liczbą godzin jaką dysponujemy w projekcie.

Harmonogram projektu – wersja skrócona

 1. Promocja projektu – stałe działania w projekcie.
 2. Rekrutacja do projektu – luty – listopad 2020 – rekrutacja jest stała, ale z naszego doświadczenia wiemy, że bardzo szybko zapełnia nam się grafik na cały rok.
 3. Przydział zgłoszonych osób do specjalistów i ustalenie grafiku pracy – pierwsza połowa lutego.
 4. Spotkanie zespołu terapeutycznego – pierwsza połowa lutego.
 5. Rozpoczęcie zajęć konsultacyjnych indywidualnych luty 2020 i kontynuacja do 15 grudnia 2020 z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.
 6. Rozpoczęcie zajęć konsultacyjnych dla rodziców luty 2020 i kontynuacja do 15 grudnia 2020 z przerwą wakacyjną w sierpniu
 7. Rozpoczęcie zajęć terapeutycznych indywidualnych marzec 2020 do listopad 2020 z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.
 8. Rozpoczęcie zajęć terapeutycznych grupowych marzec 2020 do listopad 2020 z przerwą wakacyjną w sierpniu.
 9. Realizacja wycieczki – do końca października 2020.
 10. Przeprowadzenie warsztatów świątecznych – grudzień 2020.
 11. Podsumowanie projektu i ewaluacja – do 15 grudnia 2020.

comment closed