Home

6. edycja naszego Punktu

Posted by beata | On: lut 18 2019

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego projektu „Punkt diagnostyczno-terapeutyczny – słyszę, mówię, czuję – edycja szósta„. Projekt ten, dofinansowany przez Powiat Wołomiński zapewnia możliwość uzyskania konsultacji diagnostycznych i terapeutycznych oraz systematycznej terapii terapii indywidualnej i grupowej dzieciom i młodzieży z problemami w rozwoju.

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

Miejsce realizacji projektu: zajęcia terapeutyczne, konsultacje i diagnozy odbywają się w Ośrodku terapii Fundacji Słyszę-Mówię-Czuję w Wołominie, ul. Mieszka I 8.

Czas realizacji: projekt realizowany jest w terminie 15.02 do 15.12.2019.

Uczestnicy projektu
Odbiorcami naszego projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna lub z wyzwaniami w rozwoju takimi jak opóźnienia rozwoju mowy, autyzm, zespół Aspergera, mutyzm wybiórczy, zaburzenia genetyczne różnego rodzaju, zaburzenia lękowe, nieśmiałość, niska samoocena, zaburzenia psychoruchowe oraz inne zaburzenia rozwoju w trakcie diagnostyki.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 • Terapia indywidualna: logopedyczne, pedagogiczne,     dogoterapia, terapia zaburzeń lękowych, terapia ręki, grafomotoryka, autoprezentacja, muzyczne – z wykorzystaniem gitary, trening słuchu, terapia w wodzie – Halliwick, Watsu, trening samodzielności.
 • Terapia grupowa:
  • trening samodzielności i zdrowa kuchnia – nauka nowych smaków, degustacja, samodzielne planowanie i przygotowanie
  • zajęcia ruchowo-oddechowe z wykorzystaniem jogi dla dzieci, młodzieży
  • trening umiejętności społecznych poprzez zabawy integracyjne w grupie
  • Halliwick – terapia i zabawa w wodzie – zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z udziałem rodziców.
 • Konsultacje: specjalistyczne konsultacje logopedyczne, pedagogiczne,  dogoterapia, terapia zaburzeń lękowych, terapia ręki,  grafomotoryka, trening ruchowy z elementami SI, autoprezentacja, muzyczne, trening słuchu, terapia w wodzie – Halliwick, Watsu, trening samodzielności.

Nie prowadzimy zajęć typowo edukacyjnych, między innymi nauki czytania lub pisania albo wspierania edukacji. Zajmujemy się wspieraniem dzieci i młodzieży, aby działania edukacyjne w szkole i przedszkolu oraz wychowawcze w domu przynosiły lepsze efekty. Pośrednio jednak każda nasza aktywność wpływa na umiejętności edukacyjne czyli poznawcze naszych uczestników. Metody jakimi pracujemy mają na celu całościowe wsparcie dziecka nie tylko w danej terapii, ale w całościowym rozwoju.

W czasie trwania projektu zapewniamy wsparcie terapeutyczne i reagowanie na bieżące problemy rozwojowe dzieci i młodzieży. Nasze podejście zapewnia całościowe spojrzenie na problem, jaki dotyczy dziecka. Skupiamy się na wypracowaniu umiejętności u dziecka i nie pogłębiania problemu, a także dostrzegamy perspektywę rozwoju dziecka.

Kwalifikacja do udziału w projekcie: Do udziału w projekcie zakwalifikowane są wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Powiatu Wołomińskiego, które potrzebują uzyskać wsparcie w proponowanych przez nas formach – diagnozy, konsultacji czy terapii specjalistycznej. W przypadku wyczerpania puli wolnych miejsc możemy udzielić konsultacji oraz wpisać na listę rezerwową osób oczekujących na kolejną edycję projektu.

Opłaty: Uczestnik nie ponosi kosztów udziału w zajęciach. Powiat Wołomiński zapewnia dofinansowanie działań w projekcie, jednak nie pokrywa ich całkowicie. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej więc pozostałą wartość projektów oraz utrzymanie lokalu i niekiedy dofinansowanie do zakupu pomocy zapewniają wpłaty i darowizny. Bardzo doceniamy każdą wpłatę, jest ona przeznaczona na zapewnienie wkładu własnego do projektu.

Obowiązki uczestnika projektu:

 • Deklaracja udziału w projekcie.
 • Brak zobowiązań wobec Fundacji w związku z udziałem w zajęciach w poprzednim projekcie.
 • Opiekun uczestnika zobowiązany jest do współpracy przy tworzeniu indywidualnego planu działań z uczestnikiem.
 • Opiekun uczestnika informuje koordynatora oraz terapeutę o wszelkich ewentualnych czynnikach utrudniających udział w zaproponowanych aktywnościach.
 • Opiekun dba o systematyczny udział uczestnika w zajęciach.
 • Uczestnik ma prawo do zmiany formy wsparcia w uzasadnionych sytuacjach.
 • Opiekun uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania terapeuty prowadzącego zajęcia o braku możliwości udziału w zajęciach i wspólnego ustalenia odpracowania zajęć.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu:

Preferujemy elektroniczną formę rekrutacji. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić ankietę na stronie.

Rekrutacja na zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe odbywa się do końca lutego 2019 oraz ponownie w sierpniu 2019 jeżeli będą wolne miejsca. Konsultacje udzielane są przez cały rok.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 1. Rekrutacja i promocja projektu – stałe działania w projekcie.
 2. Przydział zgłoszonych osób do specjalistów i ustalenie grafiku pracy – druga połowa lutego.
 3. Spotkanie zespołu terapeutycznego – druga połowa lutego.
 4. Rozpoczęcie zajęć konsultacyjnych luty 2019 i kontynuacja do 15 grudnia 2019 z przerwą wakacyjną w sierpniu.
 5. Rozpoczęcie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych marzec 2019 do grudzień 2019 z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.
 6. Podsumowanie projektu i ewaluacja, wspólne warsztaty – do 15 grudnia 2019.

comment closed